Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Blur Hairstudio: Blur, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61694495.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Blur voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Blur en de Opdrachtgever.

Artikel 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen Blur en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Blur, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Blur en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Blur zijn overeengekomen.

Indien Blur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Annuleringsregeling en incasso.

Wanneer u bij Blur een (online) afspraak maakt gaat u een overeenkomst met ons aan. U kunt deze afspraak (OVEREENKOMST) kosteloos annuleren door via de mail de afspraak te annuleren of bellen met de winkel mits het meer dan 24 uur voor aanvang van uw afspraak is. Bij geen afmelding van uw afspraak via telefoon of email zijn wij genoodzaakt om dit in kosten te brengen. De eerste keer brengen wij € 25,- ex. BTW administratiekosten in rekening. Bij herhaling zal de algehele kosten van de behandeling in rekening gebracht worden. Wanneer u ook dit verzuimd zijn wij genoodzaakt om uit handen te geven aan een incasso bureau.

Artikel 3. Leveringsvoorwaarden

Artikel 4. Garantie

Artikel 5. Overmacht

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7. Klachten

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Verlenging en opzeggen